Betingelser & vilkår

Vi har få spilleregler, som skal sikre, at vores samarbejde bliver godt for begge parter. Forhåbentligt opleves de ikke som 'det med småt'. Det er i hvert fald ikke hensigten

1. Gyldighed

 1. Forretningsbetingelserne gælder for alle de aftaler, du som kunde indgår med Normé IVS. CVR-nr.: 36712031. Uplandsgade 72, 1. sal, 2300 København S, Danmark. Tlf.: +45 61 66 11 93. E-mail: tc@norme.dk. Hjemmeside: www.norme.dk.
 2. Ændringer til aftalen er kun gældende, hvis det er aftalt skriftligt.

2. Ydelser & produkter

 1. Normés ydelser og produkter falder i 3 kategorier:
  1. 'Brandbook' er en strukturet brandingstrategi-proces, hvor Normé leverer skræddersyet rådgivning om, hvordan du som kunde bør udvikle din branding og markedsføring netop nu. Som udgangspunkt foregår al kommunikation og overlevering online via mail og Skype.
  2. Vi gennemfører et større studie med kundeanalyse eller markedsanalyse, er projektledere på alt fra grafisk design til tekster og hjemmesider. Her udarbejder vi en projektplan, der fungerer som et oplæg. Prisen bygger dog på det faktiske timetal.
  3. Vi rådgiver vores kunder i de problemstillinger som de står med netop nu. Vores rådgivning sælges på timebasis eller gennem køb af klippekort.
 2. I det følgende betegnes ovenstående ydelser og produkter under ét som 'materialer'.

3. Dine rettigheder til materialer leveret af Normé

 1. Når du modtager materialer fra Normé, har du ret til at:
  1. Gemme og udskrive materialet til senere brug i den organisation eller virksomhed, du har rekvireret eller bestilt materialet til.
  2. Dele materialet med alle dem, der kan have interesse i det, så længe hensigten med at dele materialet relaterer sig til dig eller din organisation.
 2. Alle rettighederne til materialer i rapporter såsom figurer, modeller, viden mm. tilhører Normé, og enhver misbrug, videredistribuering eller salg af materialerne, opfattes som en krænkelse af Normés ophavsret og vil som udgangspunkt være i strid med dansk lov og gældende regler om ophavsret. Alle konkrete strategier som er udarbejdet specielt til dig, samt rettigheder til designs udarbejdet til dig, som fx logo mv., tilhører din virksomhed.

4. Levering

 1. Når du modtager materialer fra Normé, skal du gennemlæse materialet for at vurdere, om der er eventuelle mangler eller fejl i det tilsendte. Kontakt os straks, hvis du oplever fejl eller mangler.
 2. Hvis leveringen af materialet forsinkes i forhold til det først angivne leveringstidspunkt, informerer vi dig om det, ligeså snart vi bliver vidende om, at leveringstidspunktet ikke kan overholdes, og angiver et nyt leveringstidspunkt.
 3. Hvis du ikke har modtaget materialet senest på det nye leveringstidspunkt, har du ret til at ophæve købet.

5. Pris og betaling

 1. Der tages udgangspunkt i den pris, der fremgår på vores hjemmeside - eller som aftales skriftligt i henhold til et specifikt projekt. Prisen er i danske kroner (DKK) og skal tillægges moms.
 2. Betalingsbetingelserne er 5 dage netto fra fakturadatoen, medmindre andet aftales. Hvis en faktura ikke betales rettidigt, tillægges der renter på 2 % pr. påbegyndt måned indtil betaling sker.

6. Ansvar

 1. Normé er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved materiale udarbejdet af Normé eller som følge af brugen af det konkrete materiale.
 2. Normé yder kun arbejde relateret til udarbejdelsen af det konkrete materiale, og vi forbeholder os retten til, på ethvert tidspunkt, at opfordre og henvise dig til at søge  rådgivning eller assistance hos tredjepart, såfremt vi vurderer, at dette er en bedre løsning for dig.
 3. Normé påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos dig som følge af download eller eventuel virus m.v. i filen. Hvis dette sker, bør du dog straks tage kontakt til os, så vi kan undersøge fejlen nærmere.

7. Lovvalg og værneting

 1. Aftalen er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Københavns Byret.